GeoGebra pre začiatočníkov – seminár pre učiteľov z praxe

V piatok 28.4.2017 sa uskutočnil ďalší zo seminárov pre učiteľov základných a stredných škôl, ktoré organizuje katedra matematiky v pravidelných mesačných intervaloch. Z rôznych oblastí matematického vzdelávania bol tentokrát seminár zameraný na moderné prostriedky IKT, ktoré prenikajú do každej oblasti života, teda aj do vzdelávacieho procesu. Jednou z možností ako vyučovanie matematiky zefektívniť, je zaradiť do tohto procesu aj používanie dynamického softvéru GeoGebra. Preto Katedra matematiky FPV UKF v Nitre v spolupráci s občianskym združením MITAL - Mathematics in teaching and learning a Geogebra inštitútom v Nitre pripravila bezplatný seminár zameraný na oboznámenie sa učiteľov s prostredím softvéru GeoGebra. Účastníci si prakticky vyskúšali elementárne geometrické konštrukcie, ktoré majú význam pre učiteľov v praxi. Zúčastnilo sa ho 17 učiteľov z rôznych základných a stredných škôl nitrianskeho kraja, ale napríklad aj z Trenčína alebo Žiliny. Pracovalo sa v príjemnej atmosfére, pričom sa učitelia vyjadrili, že by mali záujem o ďalšie takéto semináre súvisiace s prácou v GeoGebre.
Seminár sa uskutočnil pod odborným vedením RNDr. Dušana Valla, PhD. a PaedDr. Lucii Rumanovej, PhD, ktorí majú s touto oblasťou vzdelávania dlhoročné skúsenosti, ktoré využívajú aj v príprave budúcich učiteľov matematiky.
Veríme, že aj ďalší učitelia matematiky prejavia záujem o nasledujúci seminár s názvom „GeoGebra pre pokročilých“ , prípadne o ďalšie semináre z ponuky katedry. Učitelia si tak môžu obohatiť svoje odborné i pedagogické skúsenosti.
Viac informácii o pripravovaných seminároch na http://www.km.fpv.ukf.sk/konferencie.php