CLIL vo vyučovaní matematiky - seminár pre učiteľov z praxe

V piatok 31.3.2017 sa na katedre matematiky uskutočnil prvý z plánovaných seminárov pre učiteľov základných a stredných škôl. S cieľom priblížiť sa potrebe celoživotného vzdelávania učiteľov, vytvorenia väčšej prepojenosti s praxou a poskytnutia priestoru pre diskusiu Katedra matematiky FPV UKF v Nitre v spolupráci s občianskym združením MITAL – Mathematics in teaching and learning, pripravila bezplatné semináre zamerané na rôzne oblasti matematického vzdelávania. V mesačných frekvenciách v tomto školskom polroku sú pripravené semináre: CLIL vo vyučovaní matematiky, GeoGebra pre začiatočníkov, Kombinatorika pre 2. stupeň ZŠ. Ďalšie semináre pre učiteľov na školský rok 2017/2018 sú už v ponuke. Pod odborným vedením pedagógov katedry matematiky sú jednotlivé témy spracované tak, aby rozvíjali pedagogické a odborné kompetencie učiteľov.
Prvý seminár sa uskutočnil pod vedením RNDr. Kitti Páleníkovej, PhD. a doktorandky Mgr. Zuzany Naštickej. O seminár prejavili záujem učitelia z Nitrianskeho kraja, ako aj študenti učiteľstva matematiky. CLIL (Content and Language Integrated Learning) je integrované vyučovanie cudzích jazykov a nejazykových predmetov, v tomto prípade matematiky. Je považovaný za konštruktivistický prístup vo vzdelávaní s dôrazom na medzipredmetové vzťahy. Vo vyučovacích materiáloch pre CLIL vyučovanie matematiky je zdôrazňovaná potreba rozvíjať matematickú gramotnosť tak, aby žiak v budúcnosti dokázal uplatniť poznatky z matematiky v reálnom živote. Na seminári sa učitelia oboznámili s kritériami na CLIL učebné materiály a scaffolding-techniky. Pracovali s didaktickými materiálmi a pomôckami podporujúcimi aktívne nadobúdanie matematických vedomostí a s pracovnými listami, ktoré boli zamerané na vybrané témy matematického kurikula. Taktiež si vyskúšali tvorbu rôznych typov úloh a cvičení vhodných pre CLIL vyučovanie matematiky.
Obe vyučujúce sa tejto oblasti vzdelávania venujú aj vo svojej vedeckej činnosti.
RNDr. Kitti Páleníková, PhD. je zodpovednou riešiteľkou projektu KEGA Implementácia konštruktivisticky orientovaného vyučovania matematiky s dôrazom na aktívne nadobúdanie poznatkov žiakmi v kontexte bilingválneho vzdelávania a v rámci projektu Erazmus+ Transnational exchange of good CLIL practice among European Educational Institutions sa zúčastnila na školeniach v Lotyšsku a v Taliansku. Mgr. Zuzana Naštická sa špecializuje na oblasť bilingválneho vzdelávania metódou CLIL v rámci svojej dizertačnej práce s názvom Bilingválne vyučovanie matematiky metódou CLIL.
Veríme, že i o ďalšie semináre prejavia učitelia matematiky záujem a vzájomne sa tak obohatíme o svoje odborné a pedagogické skúsenosti.