Matematika v praxi

Dňa 26. mája 2016 navštívili Katedru matematiky FPV UKF v Nitre žiaci troch tried prvého ročníka Gymnázia Golianova 68 v Nitre. Žiakom sme prostredníctvom troch workshopov predstavili matematiku v praxi. V rámci prvého workshopu žiaci pomocou dvoch nádob rôznych objemov museli vymerať istý objem vody, napríklad pomocou 3 dcl a 5 dcl pohárov odmerať 4 dcl vody. Táto aktivita vedie k riešeniu diofantických rovníc, čiže jednej rovnice s dvoma neznámymi. Činnosť prebiehala v átriu univerzity a žiaci veľmi vítali, že aj matematické úlohy môžu riešiť mimo školských lavíc.
Druhý workshop bol zameraný na topografické práce a viedol žiakov k potrebe riešiť konštrukčné úlohy z praxe. Žiaci vymeriavali základy domov či jazierko rôznych tvarov. Meraním vzdialenosti cez prekážku si uvedomovali dôležitosť zhodných zobrazení, ako sú osová súmernosť, stredová súmernosť a posunutie.
V úvode tretieho workshopu sa prvá skupina žiakov zoznámila s tvorbou geometrických záhrad a kvetinových záhonov. Úlohou žiakov bolo vytvoriť projekt geometrickej záhrady alebo kvetinového záhona. V určitej mierke si žiaci pripravili vlastné návrhy záhrad podľa predložených vzorov, ktoré ďalšie dve skupiny žiakov realizovali na trávnatej ploche za univerzitou. Títo žiaci sa tak zoznámili aj s umením Land Artu. Ich úlohou bolo vytýčenie plochy záhrady alebo záhonu podľa vytvorených projektov. V rámci realizácie žiaci použili plastové lyžice, vidličky a nožíky.
Netradičné úlohy, s ktorými sa v ten deň žiaci stretli, rozvíjajú tvorivosť, kreativitu, logické a divergentné myslenie a priestorovú predstavivosť. Sú tiež vhodnou motiváciou, prečo sa učiť matematiku.