Semináre pre učiteľov matematiky realizované počas zimného semestra 2017/2018

Katedra matematiky FPV UKF v Nitre v spolupráci s občianskym združením MITAL – Mathematics in teaching and learning, pripravila bezplatné semináre pre učiteľov matematiky zamerané na rôzne oblasti matematického vzdelávania. S cieľom priblížiť sa potrebe celoživotného vzdelávania učiteľov, vytvorenia väčšej prepojenosti s praxou a poskytnutia priestoru pre diskusiu, boli v priebehu zimného semestra 2017/2018 realizované ďalšie tri semináre pod odborným vedením pedagógov katedry matematiky.
Dňa 29.9.2017 prebehol seminár Rozvíjanie štatistickej gramotnosti, na ktorom sa učitelia oboznámili s konceptom štatistickej gramotnosti a jej úrovňami, s heuristikami, ktoré používame pri každodennom rozhodovaní a odhadovaní možnosti nastania rôznych udalostí. Učitelia diskutovali o rôznych vytvorených úlohách, ktorými je možné rozvíjať štatistickú gramotnosť žiakov základných a stredných škôl. Seminár bol pod odborným vedením RNDr. Ľubomíra Rybanského, PhD., ktorý má s touto oblasťou vzdelávania bohaté skúsenosti.
Dňa 27.10.2017 bol realizovaný seminár Tabuľkový procesor MS Excel v práci učiteľa matematiky – začiatočníci, kde sa učitelia oboznámili so základmi práce s programom, prácou so vzorcami a funkciami a tvorbou a úpravou rôznych typov grafov. Učitelia matematiky vo svojej praxi môžu použiť vzorce, analyzovať údaje, pracovať so zoznamami alebo vytvárať grafy. Znalosť tohto softvéru je užitočná aj pri práci triedneho učiteľa, pri štatistikách rôznych predmetov, či súťaží. Seminár viedla PaedDr. Janka Medová, PhD.
Dňa 24. 11. 2017 bol v spolupráci s Nitrianskym GeoGebra inštitútom realizovaný seminár GeoGebra pre pokročilých, ktorý plynule nadväzoval na už konaný seminár s názvom GeoGebra pre začiatočníkov. V prvej časti seminára boli stručne zopakované a mierne rozšírené manuálne rysovacie zručnosti rysovania v GeoGebre v 2D module, ktoré majú význam pre školskú prax. Ďalej sa účastníci pod vedením RNDr. Dušana Valla, PhD. podrobnejšie venovali geometrickým miestam bodov, tvorbe makra, analytickému vstupu a práci s tabuľkou. Druhá časť seminára bola zameraná na priestorovú geometriu. Účastníci si prakticky vyskúšali riešenie rôznych stereometrických úloh v GeoGebra 3D module, čím sa oboznámili s možnosťou ako zefektívniť vyučovací proces matematiky. Táto časť seminára bola pod odborným vedením doc. RNDr. Márie Kmeťovej, PhD.
V realizácii takýchto seminárov bude katedra matematiky v spolupráci s o.z. MITAL naďalej pokračovať a veríme, že i o ďalšie semináre prejavia učitelia matematiky záujem a vzájomne sa tak obohatíme o svoje odborné a pedagogické skúsenosti.