Popularizácia matematiky počas Týždňa vedy a techniky 2017

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje MŠVVŠ s cieľom zlepšiť vnímanie vedy a techniky v podvedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich. Katedra matematiky FPV UKF v Nitre v spolupráci s občianskym združením MITAL sa v dňoch 6. - 9. novembra 2017 zapojila do akcie rôznymi popularizačnými aktivitami pre žiakov základných a stredných škôl. Spolu bolo realizovaných 32 workshopov v mestách Nitra, Šurany a Hlohovec.
Priestory Mestskej knižnice Michala Matunáka v Šuranoch navštevovali žiaci druhého stupňa základných škôl (v celkovom počte 361) počas troch dní v období 6. – 8. novembra, kde bola pre nich pripravená prezentácia „Matematika v knižnici“ a rôzne matematické hry či hlavolamy. Spolu sa vystriedalo 23 skupín žiakov. Cieľom prezentácie bolo poukázať na krásu matematiky v živote okolo nás, aby ju žiaci začali viac vnímať a videli jej zmysel. Interní doktorandi Mgr. Lucia Klimentová, Mgr. Renáta Vágová, Mgr. Petronela Sovčíková a Mgr. Timotej Šumný predstavili žiakom matematiku, ktorú si v každodennom živote neuvedomujú, ale predsa sa s ňou stretávajú. Žiaci mohli vidieť reálne objekty spojené s matematickými pojmami ako sú zlatý rez, Fibonacciho postupnosť, Esherove teselácie a rôzne iné aplikácie. Aktivity slúžili predovšetkým na rozvoj logického myslenia a precvičenie si základných matematických operácií zábavnou a hravou formou.
Ďalšie workshopy boli realizované na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre v dňoch 7. a 9. novembra 2017. Prvý deň sa vedenia hodín ujali Mgr. Renáta Vágová a PaedDr. Marek Varga, PhD., ktorí realizovali worshopy s názvom „Zhodné zobrazenia riešené v programe GeoGebra“ (3-krát v triedach 2. ročníka) a „Funkcie v programe Winplot“ (3-krát v triedach 3. ročníka). Hlavným cieľom bolo zapojenie informačných a komunikačných technológií do vyučovania matematiky pre ľahšie pochopenie a interpretáciu abstraktných pojmov. Tretí workshop s názvom „Osudové povolanie“ sa uskutočnil pod vedením PaedDr. Janky Medovej, PhD. a Mgr. Zuzany Naštickej u žiakov prvého ročníka. Pomocou „veštenia“ na Galtonovej doske sa žiaci oboznámili s niektorými vlastnosťami klasickej pravdepodobnosti, kde spoločne objavili Pascalov trojuholník a niektoré jeho vlastnosti.
Nakoniec to bolo Gymnázium I. Kupca v Hlohovci dňa 8.11.2017, kde PaedDr. Janka Medová, PhD. a Mgr. Zuzana Naštická realizovali workshop „Žolík a zlomky“ pre žiakov sekundy osemročného gymnázia. Žiaci si za pomoci žolíkových kariet precvičili svoje poznatky o zlomkoch, a to súčasne v dvoch jazykoch, slovenskom a anglickom. Pre žiakov primy bol pripravený workshop „Vytvor si mozaiku“ pod vedením Mgr. Petronely Šovčíkovej a Mgr. Renáty Vágovej. Žiaci skúmali vlastnosti rovinných útvarov využitím stavebnice Polydron, kde si na záver vytvorili vlastné mozaiky pomocou lepidla, nožníc a farebného papiera.
O rôzne matematické aktivity netradičného charakteru je z roka na rok väčší záujem aj zo strany základných a stredných škôl a my sa snažíme na tento záujem reflektovať. Našim cieľom je jednak popularizovať matematiku a jej vzdelávanie a zároveň podporiť a motivovať žiakov k jej štúdiu i na vysokej škole.