Uskutočnené aktivity

Semináre pre učiteľov matematiky realizované počas zimného semestra 2017/2018

Semináre pre učiteľov matematiky realizované počas zimného semestra 2017/2018

Katedra matematiky FPV UKF v Nitre v spolupráci s občianskym združením MITAL – Mathematics in teaching and learning, pripravila bezplatné semináre pre učiteľov matematiky zamerané na rôzne oblasti matematického vzdelávania. S ...

MATEMATICKÝ X-BOJ

MATEMATICKÝ X-BOJ

V rámci Týždňa vedy a techniky sa na Katedre matematiky dňa 15. novembra 2017 uskutočnila súťaž družstiev jednotlivých ročníkov s názvom „Matematický X-boj“. Išlo už o štvrtý jej ročník, kde študenti riešili desať ...

Popularizácia matematiky počas Týždňa vedy a techniky 2017

Popularizácia matematiky počas Týždňa vedy a techniky 2017

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje MŠVVŠ s cieľom zlepšiť vnímanie vedy a techniky v podvedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich. Katedra matematiky FPV UKF v Nitre v spolupráci s o...

GeoGebra pre začiatočníkov – seminár pre učiteľov z praxe

GeoGebra pre začiatočníkov – seminár pre učiteľov z praxe

V piatok 28.4.2017 sa uskutočnil ďalší zo seminárov pre učiteľov základných a stredných škôl, ktoré organizuje katedra matematiky v pravidelných mesačných intervaloch. Z rôznych oblastí matematického vzdelávania bol tentokrát ...

CLIL vo vyučovaní matematiky - seminár pre učiteľov z praxe

CLIL vo vyučovaní matematiky - seminár pre učiteľov z praxe

V piatok 31.3.2017 sa na katedre matematiky uskutočnil prvý z plánovaných seminárov pre učiteľov základných a stredných škôl. S cieľom priblížiť sa potrebe celoživotného vzdelávania učiteľov, vytvorenia väčšej prepojenosti ...

Workshopy pre gymnazistov

Workshopy pre gymnazistov

V dňoch 7. až 11. novembra 2016 v rámci Týždňa vedy a techniky boli realizované viaceré popularizačné aktivity. Aktivity boli plánované pre študentov dvoch gymnázií; a to Gymnázium I. Kupca v Hlohovci a Gymnázium Golianova 68 v ...

Matematický x-boj

Matematický x-boj

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít sme pre našich študentov na katedre matematiky zorganizovali medziročníkovú súťaž v riešení logických úloh a hádaniek. Študenti súťažili v 3 až 4 členných tímoch. Potešil ...

XXL Matematika

XXL Matematika

V mesiaci júl 2016 už štvrtý rok realizovala Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Zariadenie sociálnych služieb „KREATÍV“ Klasov zaujímavý vzdelávací projekt „XXL Akadémia“. ...

Matematika v praxi

Matematika v praxi

Dňa 26. mája 2016 navštívili Katedru matematiky FPV UKF v Nitre žiaci troch tried prvého ročníka Gymnázia Golianova 68 v Nitre. Žiakom sme prostredníctvom troch workshopov predstavili matematiku v praxi. V rámci prvého workshopu ...

Seminár s názvom: GeoGebra kniha ako nový nástroj učiteľa matematiky

Seminár s názvom: GeoGebra kniha ako nový nástroj učiteľa matematiky

Dňa 19. júna. 2015 GeoGebra inštitút v Nitre, v rámci 13. Nitrianskej matematickej konferencie, zorganizoval seminár pre učiteľov matematiky základných škôl. Seminár bol zameraný na oboznámenie sa s novými funkciami, ktoré ...

Medzinárodný deň detí aj na FPV

Medzinárodný deň detí aj na FPV

Dňa 04. júna 2015 sa na FPV UKF v Nitre sa uskutočnil Vedecký deň detí (VEDET) s názvom Skok do vedy. Určený bol pre deti z materských škôl Nitrianskeho okresu a deti sa na chvíľu stali vedcami v oblasti fyziky, matematiky, chémie, ...

Workshopy pre žiakov gymnáziá

Workshopy pre žiakov gymnáziá

Dňa 21. mája 2015 sa v priestoroch Katedry matematiky uskutočnili tri workshopy pre žiakov jedného nitrianskeho gymnázia s názvom: 1. workshop Záhradní architekti – aktivita zameraná na topografické práce v teréne 2. worshop ...