Cieľ združenia

Cieľom združenia je popularizácia matematiky, podpora jej vzdelávania a propagácia jej štúdia, a to:
• organizáciou odborných a vedeckých podujatí (konferencií, seminárov, workshopov, pracovných stretnutí) zameraných na matematiku a jej vyučovanie na všetkých stupňoch vzdelávania
• organizáciou rôznych popularizačných aktivít, súťaží, vedením krúžkov a záujmových činností z matematiky
• rozvíjaním a podporou svojich aktivít publikačnou, vzdelávacou a konzultačnou činnosťou
• vydávaním časopisu zameraného na matematiku vo vzdelávacej a vedeckej oblasti

viac

ako nás podporiť?

  • Zdrojom našich financií sú percentá z dane fyzických osôb nepodnikateľov alebo podnikateľov, dary, granty alebo príspevky

  • Workshopy, semináre alebo vzdelávacie aktivity vykonávame bezplatne za účelom popularizácie vedy a vzdelania

  • Spoluprácou s firmamy, pre ktoré vytvoríme vzdelávacie kurzy, alebo ktoré zreklamujeme na rôznych podujatiach alebo priamo bannerom na našich stránkach. Prijaté finančné prostriedky za služby použijeme pre uskutočnenie ďalších vzdelávacích aktivít.

ako sa stať členom?

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia, organizačným poriadkom a zásadami hospodárenia a dodržiava ich. Nový člen je prijatý na základe rozhodnutia Predsedníctva k písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.

spolupráca

aktuálne

Semináre pre učiteľov matematiky http://www.km.fpv.ukf.sk/konferencie.php